June 14, 2024

NETFLIX

Reviewer Mr. Harrigan’s Phone: โทรศัพท์คนตาย Movies Reviewer เป็นแฟนโนเวลลาของสตีเฟน คิงมานานแล้ว และบางเล่มก็กลายเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาแล้ว เช่น “Stand by Me” “The Shawshank Redemption”...